Skype
loader image

W tym artykule podejmę temat Lokalizacji działalności gospodarczej:

Lokalizacja działalności gospodarczej związana jest z określonym miejscem, obszarem określonego rodzaju i wielkości działalności gospodarczej.

Dotyczy umiejscowienia określonego obiektu lub zespołu obiektów, które kształtują strukturę przestrzenną gospodarki. przy podejmowaniu decyzji dotyczącej procedury rodzaju inwestycji i miejsca lokalizacji, dokonujemy wyboru lokalizacji ogólnej i szczegółowej.

Lokalizacja ogólna ma na celu wybór regionu, a następnie miejscowości, w której byłby zlokalizowany obiekt. Wybór regionu, miejscowości dokonywany jest w oparciu o eliminację tych miejsc, regionów, które nie spełniają kryteriów oczekiwanych przez inwestora.

Lokalizacja szczegółowa dotyczy konkretnego miejsca i jego oceny z punktu widzenia realizacji danego przedsięwzięcia. Dotyczy zatem wyboru miejsca najbardziej oczekiwanego, optymalnego dla planowanej inwestycji. Lokalizacja szczegółowa wiąże się ze sporządzeniem szczegółowego planu lokowania poszczególnych obiektów inwestycji w relacji do elementów środowiska przyrodniczego( np. ukształtowanie terenu, budowa geologiczna, szata roślinna, gleby). Przedmiotem lokalizacji jest najczęściej pojedynczy obiekt przemysłowy, usługowy lub zespół obiektów jednorodnej lub różnorodnej działalności.

Czynniki i bariery lokalizacji działalności gospodarczej:

Czynniki społeczno- kulturowe- decydują w dużym stopniu o poziomie efektywności gospodarki, są to m.in. świadomość społeczności zamieszkującej dany obszar, nastawienia na przemiany społeczno- gospodarcze, aktywność i poziom przedsiębiorczości, aspiracje, poziom wykształcenia, poziom kultury, wielkość i struktura konsumpcji, podaż siły roboczej.

Czynniki polityczne- są zależne od państwa, jak i od społeczności lokalnych. Są to m.in. charakter władzy, poglądy władzy, zakres kompetencji i uprawnień władzy.

Czynniki środowiskowe- rozpatrywane ze względu na ich wpływ na działalność gospodarczą, np. bogactwa naturalne, gleby, wody, ukształtowanie terenu, budowa geologiczna, warunki klimatyczne.

Czynniki przestrzenne- dotyczą charakterystyki przestrzeni geograficznej, np. kształt i wielkość terenu, odległość, dostępność, położenie względem innych obszarów.

Czynniki ekonomiczne- wynikają z sytuacji gospodarczej regionu, kraju, np. wzrost gospodarczy, poziom inflacji, poziom bezrobocia, poziom cen, wielkość i struktura zainwestowanego kapitału, wielkość i chłonność rynku zbytu, wydajność i koszty pracy, poziom rozwoju i nowoczesność infrastruktury techniczno- ekonomicznej.

Czynniki polityczne- c.d.- sposób sprawowania władzy, stopień akceptacji władzy przez społeczeństwo, stabilność polityczna kraju.

Czynniki prawno- administracyjne:

Są w dużej mierze konsekwencją sytuacji politycznej. Są to m.in. przejrzystość regulacji prawnych, równość podmiotów w świetle regulacji prawnych, stabilna polityka podatkowa, łatwość zakładania przedsiębiorstw, regulacje w zakresie transferu usług, szybkość i elastyczność działania administracji, przejrzystość procedur administracyjnych, unifikacja zasad księgowości.

Czynniki techniczno- technologiczne- wynikają z postępu naukowo- technicznego. Są to m.in. zmiany w zakresie systemów zarządzania, doskonalenie środków pracy, upowszechnianie nowości technicznych, wdrażanie innowacji technicznych, automatyzacji i robotyzacja procesów wytwórczych, rozwój prac badawczo- rozwojowych.

Na tym kończę ten artykuł. Zapraszam na kolejne artykuły zawierające równie ciekawe tematy. Pozdrawiam. Cz. Kraśnianin.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz