Skype
loader image

Analiza wskażnikowa- musimy wiedzieć, czy otrzymane wartości są pozytywne czy negatywne.

Wielkości planistyczne- jeżeli rozpoczynamy działalność mamy pewne oczekiwania względem tej działalności. Analizujemy, czy będzie nam się opłacać.

Na końcu roku finansowego przygotowujemy sprawozdanie finansowe, analizujemy, czy jest ono na wyższym poziomie czy na niższym niż oczekiwany.

Wskażniki branżowe- to wskażniki osiągane przez konkurentów lub branżę, którą reprezentujemy. Wskażniki branżowe są podstawą do oceny branży.

Wskażniki płynności:

Problem bieżących zobowiązań i należności

Aktywa bieżące= Aktywa obrotowe

– Należności z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy,

– Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Zobowiązania bieżące= Zobowiązania krótkoterminowe

– Zobowiązania z tytułu dostaw o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy+ Inne zobowiązania bieżące.

Wskażnik bieżącej płynności- stosunek Aktywów bieżących do zobowiązań bieżących, mówi o tym czy Aktywa bieżące wystarczą na pokrycie zobowiązań.

Aktywa bieżące- Aktywa do 12 m-cy+ gotówka.

Do bezpiecznego zarządzania przedsiębiorstwem potrzebujemy 25%- wej zakładki. Jeżeli Aktywa bieżące przekraczają 2-krotnie zobowiązania bieżące, oznacza to, że firma nieefektywnie nimi zarządza.

Wartość Aktywów bieżących jest zawyżona z tytułu transakcji. Wartość Aktywów bieżących jest niezgodna ze stanem faktycznym.

Stopa wysokiej płynności( wskażnik szybki):

Wylączamy zapasy- wskażnik Aktywów bieżących najmniej płynny. Wskażnik ten powinien mieć wartośc nie mniejszą niż 1- den.

Wskażnik płynności gotówkowej- porównujemy gotówkę i zobowiązania.

Kapitał obrotowy netto( kapitał zaagażowany netto)

KON= Ab- Zb

gdzie: KON- kapitał obrotowy netto

Wartość kapitału obrotowego netto powinna być dodatnia, Aktywa bieżące wyższe od Zobowiązań bieżących.

W przedsiębiorstwie musi być analizowana płynność finansami.

Wskażniki sprawności( szybkości obrotu, aktywności)- Wskażniki sprawności określają szybkośc, z jaką obracane są zapasy, należności, aktywa ogółem oraz okres, po jakim firma przeciętnie spłaca swoje zobowiązania. Wskażniki te informują, ile razy firma obraca danym aktywem w ciągu okresu sprawozdawczego albo na ile dni ma te Aktywa( np. zapasy).

Wskażnik rotacji zapasów- wskażnik obrotu zapasami.

Wskażnik obrotu zobowiązaniami jak najniższy, im niższy, tym lepiej. Spłaty zobowiązań w jak najdłuższym czasie.

Wozb- wskażnik obrotu zobowiązaniami,

Zb- zobowiązania bieżące( przeciętne)

Wskażnik rotacji zobowiązań w dniach obliczamy wg. wzoru:

O ozb= 365 przez Wozb.

Wskażnik rotacji zapasów:

Woz=ksp przez Z

gdzie:

Woz- wskażnik obrotu zapasami,

ksp- koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,

Z- zapasy( przeciętne).

Na tym kończę mój artykuł dotyczący analizy wskażnikowej i życzę Wam przyjemnej lektury i zdobywania wiedzy.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz