Skype
loader image

Cenę ustalamy w odpowiedniej relacji do cen towarów konkurujących z oferowanym produktem z uwzględnieniem różnic jakościowych, stopnia nowoczesności wyrobu, estetyki, funkcjonalności. Cena powinna rozszerzać popyt a nie dostosowywać się do jego istniejącego poziomu.

Marketing obejmuje także proces dystrybucji, tzn. sposobu dostarczenia na rynek oraz promocji. Strategia marketingu nastawiona jest na ciągły rozwój firmy, jej unowocześnianie, badanie rynku, zmienności zachowań klientów, obserwację konkurentów oraz stopnia ich przewagi.

Głównym zadaniem marketingu jest dążenie do wytwarzania i sprzedaży produktu:

– którego jeszcze nikt nie ma,

– którego potrzebuje jak największa liczba osób,

– Produkt ma być tak wyceniony, by nabywcy go kupili,

– ma on zapewnić firmie odpowiedni zysk i dopingować kierownictwo do zwiększania produkcji.

Aktywami przedsiębiorstwa nazywamy jego majątek o różnym stopniu płynności, czyli zdolności jego zamiany na środki pieniężne.

Inwestorem nazywamy każdego lokującego swój kapitał w zakup papierów wartościowych, rozszerzającego zdolności wytwórcze w przedsiębiorstwie lub zwiększającego zapasy surowców, materiałów, części zamiennych, a także tego, kto kupuje funkcjonujące przedsiębiorstwo.

Najprostszą metodą wyceny wartości firmy lub jej aktywów jest metoda majątkowa polegająca na określeniu wartości poszczególnych składników majątkowych na podstawie zapisów księgowych, skorygowanych amortyzacją w odniesieniu do środków trwałych oraz odpowiednim wskażnikiem wzrostu cen tych aktywów, jaki dokonał się między okresem jego nabycia a okresem jego sprzedaży.

W gospodarce rynkowej najczęściej oceniamy wartość przedsiębiorstwa metodą dochodową.

Obliczenie aktualnej wartości przyszłych dochodów wymaga zastosowania metody dyskonta, które jest odwrotnością procentu składanego. Procent składany służy do obliczenia wartości kapitału w latach następnych. Dyskontowanie to odwrotność procentu składanego. Przy procencie składanym liczymy wartości kapitału do przodu w czasie t, zaś przy dyskontowaniu cofamy się w obliczeniach od określonego czasu w przyszłości do terażniejszości.

Pieniądz w przyszłości ma mniejszą wartość niż pieniądz dzisiejszy. Jest to uzasadnione preferencjami czasowymi.

Stopa dyskontowa, uwzględniająca stopę procentową oraz premię za ryzyko, nazywana jest stopą zwrotu.

Przewidywane przepływy pieniężne liczy się na podstawie przewidywanej wartości sprzedaży produkcji po potrąceniu spodziewanych kosztów sprzedaży, podatków oraz przewidywanego przyrostu kapitału trwałego i obrotowego.

Bardzo dużą popularnością cieszy się metoda oceniania wartości firmy na podstawie rynku kapitałowego, tzn. wartości akcji danej spółki( czyli ceny giełdowej i liczby akcji) oraz stopnia jej zadłużenia krótko- i długoterminowego. Podobny sposób rozumowania stosujemy do obliczenia rynkowej wartości obligacji.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz