Najpierw musimy mieć jakiś pomysł na swój własny biznes, jeśli założenie własnej firmy staje się naszym marzeniem i celem. Kolejnym krokiem prowadzącym do tego, by nasza firma( przedsiębiorstwo) mogło zaistnieć i odnieść sukces jest sporządzenie konkretnego, wręcz profesjonalnego Biznesplanu.

Istotną sprawą staje się również przygotowanie i opracowanie bilansu przedsiębiorstwa. Bilans przedsiębiorstwa przedstawia majątek firmy oraz żródła jej finansowania na koniec roku obrachunkowego.

Dane zawarte w bilansie są podstawą do obliczania wskażników stopnia płynności, wspomagania, aktywności i rentowności( zysku) przedsiębiorstwa. Częścią składową bilansu firmy jest rachunek wyników.

Do pomiaru efektywnościi oceny kondycji finansowej firmy służą następujące wskażniki:

– Wskażniki płynności, charakteryzujące zdolność przedsiębiorstwa do regulowania krótkookresowych zobowiązań. Są również miarą bieżącego ryzyka finansowego, czyli pokazują jak firma pokrywa bieżące zobowiązania.

– Wskażniki stopnia wspomagania finansowego, pokazują relację kapitału obcego do kapitału własnego i jak firma radzi sobie z tymi obciążeniami.

– Wskażniki aktywności informują, jak przedsiębiorstwo efektywnie i sprawnie używa swoich zasobów, tzn. środków trwałych i obrotowych.

– Wskażniki zyskowności( rentowności) są najważniejszymi miernikami oceny działalności kierownictwa przedsiębiorstwa. Na ich poziom wpływa całokształt różnych zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie. Nie informują jednak o przyczynach nieprawidłowości występujących w przedsiębiorstwie.

Stopa rentowności netto, ilustruje efektywność sprzedaży, natomiast wskażnik zwany zwrotem z inwestycji, wskazuje, jak kierownictwo firmy efektywnie zarządza wszystkimi aktywami. Trzeci, zwany zwrotem z kapitału, wskazuje na sprawność funkcjonowania i potencjalne możliwości wzrostu spółki akcyjnej.

Próg rentowności firmy zaczyna się od punktu, w którym przychody ze sprzedaży produkcji są równe kosztom całkowitym. Poniżej tego punktu przedsiębiorstwo ponosi stratę, zaś powyżej produkcja się opłaca, gdyż firma osiąga zysk.

Bardzo ważnym pojęciem, obejmującym różne procesy składające sięna sukces przedsiębiorstwa jest Marketing. Marketingiem jest rozpoznawanie i wykorzystywanie znajomości rynku, występujących na nim związków przyczynowo- skutkowych oraz zależności między podmiotami działającymi na rynku a ich otoczeniem.

Marketing obejmuje nie tylko proces sprzedaży. Zaczyna on się już na etapie procesu produkcyjnego, który powinien być poprzedzony dokładnym rozpoznaniem potrzeb i wymagań klienta.

Powodzenie firmy zależy od umiejętności kierownictwa w znalezieniu nie zaspokojonych potrzeb i szybkim wejściu w lukę produktową rynku. Ważną częścią składową marketingu jest wybór atrakcyjnego opakowania produktu, przyciągającego uwagę klienta i odróżniającego produkt od innych analogicznych dóbr.

Kierując przedsiębiorstwem musimy wybrać odpowiedni, właściwy poziom ceny, która nie powinna być za wysoka przy wejściu nowego produktu na rynek. Nie powinna być też za niska, by nie budzić podejrzeń u klientów, że dany produkt nie jest najlepszej jakości.Cena powinna być ustalana w odpowiedniej relacji do cen towarów konkurujących z oferowanym produktem.Powinna być ustalona tak, by rozszerzać popyt. Ciąg dalszy artykułu wkrótce.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz