Skype
loader image

Analiza wskażnikowa jest jednym z głównych instrumentów zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Pozwala ona określić kondycję finansową firmy i na tej podstawie podjąć decyzję.

Metoda ta sprowadza się do obliczenia szeregu relacji między wielkościami występującymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Otrzymuje się w ten sposób zestaw wskażników charakteryzujących różne obszary działania firmy.

Wskażniki te następnie porównane z przyjętymi wzorcami lub wartościami osiąganymi w branży lub przez konkurentów.

Można wyróżnić następujące grupy wskażników:

1) płynności,

2) sprawności( szybkości obrotu, aktywności),

3) zadłużenia( długu, struktury kapitału),

4) rentowności,

5) rynku kapitałowego.

Wskażniki płynności- badają wywiązywanie się ze zobowiązań krótkoterminowych.

Wskażniki sprawności( szybkości obrotu), np. sprawności gospodarowania, efektywności gospodarowania- służą

Wskażniki zadłużenia,

Wskażniki rentowności,

Wskażniki rynku kapitałowego.

Wskażniki sprawności- służą do efektywności wykorzystywania poszczególnych składników majątkowych przez firmę.

Wskażniki zadłużenia- badają poziom zadłużenia przedsiębiorstwa oraz obciążenie długiem poszczególnych elementów majątku.

– Poziom ryzyka finansowego związanego z działalnością przedsiębiorstwa.

Wskażniki rentowności- badają czy firma wypracowuje zysk i na jakim poziomie, efektywność wykorzystania efektywności poszczególnych elementów Aktywów i Pasywów( szczególnie z kapitałów własnych).

Wskażniki rynku kapitałowego- większość składników tej grupy stosowana jest w przedsiębiorstwach, które uczestniczą w rynku kapitałowym, ich akcje są notowane na giełdach.

Głownym wskażnikiem jest wartość rynkowa przedsiębiorstwa, którą da się określić.

Wzorce w metodzie wskażnikowej:

. Wskażniki historyczne- wartości, które firma otrzymała w przeszłości.

. Wielkości planistyczne,

. Wskażniki branżowe.

Ciąg dalszy artykułu o Analizie wskażnikowej wkrótce.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz